Privacy verklaring

Dit is een privacyverklaring

Privacyverklaring voor externe betrokkenen

Als je deze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt of een andere dienst aanvraagt, dan verwerken wij persoonsgegevens. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

Ploegmakers is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat Ploegmakers het doel en de middelen van de verwerking bepaald en dat Ploegmakers verantwoordelijk is voor het voldoen aan wet- en regelgeving. U kunt ons bereiken via info@ploegmakers.nu.

2. Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

 • om contact met je te kunnen opnemen;
 • om jou informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • om jouw sollicitatie te behandelen;
 • om je een dienst te verlenen;
 • om je support te kunnen bieden;
 • voor de behandeling van klachten en verzoeken;
 • om ons bedrijf te kunnen verdedigen in juridische geschillen en om onze wettelijke rechten te verdedigen.

3. Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG, mag Ploegmakers alleen persoonsgegevens verwerken als een van de rechtsgronden van toepassing is. Ploegmakers hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van de persoon wiens persoonsgegevens wij verwerken;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om te voldoen aan de wet;
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Ploegmakers, waarbij Ploegmakers ervoor zorgt dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Ploegmakers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in ieder geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 • Sollicitatiegegevens worden maximaal 4 weken na een afwijzing bewaard, tenzij uw toestemming geeft om het CV één jaar te bewaren. Bij indiensttreding worden uw sollicitatiegegevens tot 2 jaar na het einde van het dienstverband bewaard.

5. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

We verkrijgen uw persoonlijke gegevens omdat u informatie bij ons opvraagt, met ons communiceert via onze website, ons e-mailt, ons belt of wanneer we elkaar persoonlijk ontmoeten. We verkrijgen ook informatie over u wanneer u solliciteert naar een vacature bij ons bedrijf of interesse toont in de vacature door contact met ons op te nemen.

6. Uw rechten als betrokkene

Betrokkenen hebben rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens en de verwerking ervan. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

 • Recht van inzage 
 • Recht op rectificatie
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens/dataportabiliteit
 • Recht van bezwaar

U kunt bovenstaande rechten gebruiken nadat wij uw identiteit hebben bevestigd. Na bevestiging ontvangt u een antwoord betreffende uw verzoek binnen 30 dagen.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw privacy verzoek is afgehandeld? U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Cookies

Voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze volgtechnologieën, raadpleegt u ons Cookiebeleid.

8. Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waarom?

We gebruiken derde partijen om onze website te beheren. Het is mogelijk dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend worden gebruikt voor de beoogde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden in geen geval door Ploegmakers verkocht aan derden. Ploegmakers kan uw persoonsgegevens uitwisselen tussen de verschillende medewerkers binnen de organisatie, voor zover dit nodig is met het oog op het doel van de gegevensverwerking. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is, indien u hiermee instemt, of indien wij een legitiem belang hebben om dit te doen.

1.    Versturen van persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte (EER)

Wij zorgen ervoor dat onze derde partijen uw gegevens niet zomaar buiten de Europese Unie verwerken. Indien dit het geval is, hebben wij met deze partij een overeenkomst gesloten waarin het beschermingsniveau van de AVG is gewaarborgd.

2.    Aanpassingen aan deze privacyverklaring

We behouden het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Kijk daarom regelmatig op onze website voor de meest recente versie.

3.    Vragen?

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u via mail contact met ons opnemen via info@ploegmakers.nu

Privacyverklaring van 25 September 2023