CO2 Prestatieladder

Het behalen van de CO2-prestatieladder niveau 5. Het was een van onze speerpunten van het MVO en duurzaamheidsbeleid. Sinds 2015 zijn wij CO2-prestatieladder niveau 5 gecertificeerd, hier zijn wij enorm trots op!

De prestatieladder

Met het certificaat laten wij zien hoe we duurzaamheid inzetten bij onder andere aanbestedingen. Variërend van het inzichtelijk maken van energiestromen, hoe we CO2-emissie reduceren, tot het in kaart brengen van de in- en externe communicatie daarover en de participatie in keteninitiatieven. De ladder wordt beheerd en ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Hier zijn wij dan ook deelnemende partij van. Onze bedrijfsinformatie vindt u terug op de website van SKAO.

Footprint

Ploegmakers  heeft zich als maatschappelijke doel gesteld om de CO2 uitstoot te reduceren en schoner te werken. De CO2-footprint is voor Ploegmakers een milieumaat om jaarlijks inzichtelijk te maken hoeveel CO2 er wordt uitgestoten en is vastgesteld volgens de 'Greenhouse Gas Protocol' methode. De CO2-footprint geeft inzicht waar reductie mogelijk is wat kan leiden tot besparingen. Reductie is mogelijk op bijvoorbeeld transport, energie, afval, water en papier. Hier zijn wij ons bewust van en communiceren dit ook binnen en buiten onze organisatie. De CO2-footprint, inclusief de gunningsprojecten, van 2023 vindt u hier. Daarnaast is de footprint van de  gunningsprojecten over 2023  hier toegevoegd.

Documentatie

Om onze doelstellingen te behalen is het belangrijk dat we de met elkaar gemaakte afspraken vastleggen in een actieplan. In het energiemanagement actieplan wordt de 'plan-do-check-act' cyclus beschreven welke moet zorgen voor een continue verbetering van de energie efficiëntie.

Daarnaast is Ploegmakers een transparante organisatie met een open vizier welke zich ten doel heeft gesteld om het draagvlak voor CO2 reductie te vergroten door met zowel met interne als externe partijen open te communiceren. Zij schuwt niet om de dialoog aan te gaan met medewerkers, klanten, leveranciers en andere ketenpartners om de noodzaak van CO2 reductie onder ogen te brengen. Onderstaand vindt u de bijbehorende documentatie.

CO2 voortgangsrapport en energie actieplan 2e helft 2023

CO2 voortgangsrapport en energie actieplan 1e helft 2023

CO2 voortgangsrapport en energie actieplan 2e helft 2022

CO2 voortgangsrapport en energie actieplan 1e helft 2022

Co2 voortgangsrapport en energie actieplan 2e helft 2021

CO2 voortgangsrapport en energie actieplan 1e helft 2021

CO2 voortgangsrapport en energie actieplan 2e helft 2020

CO2 voortgangsrapport en energie actieplan 1e helft 2020

Communicatieplan 2023-2024

 

Reductiemaatregelen

Voor 2024 wil Ploegmakers een COreductie behalen van 4% ten opzichte van het referentiejaar 2014. Om dit te bewerkstelligen investeert Ploegmakers onder andere in elektrisch materieel, zuinige en elektrische voertuigen, scholing van personeel en de verwerking van Miscanthus mulch in de openbare ruimte. Onderstaand een overzicht van de reductiedoelstellingen en de resultaten hiervan.

CO2 reductiedoelstellingen

Keteninitiatieven

Ploegmakers  heeft in het kader van de CO2-prestatieladder het initiatief genomen om de teelt van Miscanthus aan te wenden tot het verwerken van grondstoffen en verwacht hiermee een significante reductie van CO2 te realiseren. In samenwerking met diverse ketenpartners voert Ploegmakers pilots uit betreft de teelt en de verwerking van Miscanthus. In het onderstaande document vindt u meer informatie over ons keteninitiatief.

 Keteninitiatief Miscanthus

”Mensen bewust maken waardoor we samen werken aan een schone en gezonde planeet. Voor ons een natuurlijke stap!”